Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์ www.faunglada.com ยึดถือ ปฏิบัติ ตามนโยบายรักษาความลับส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ในการรับข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์ และทางเว็บไซต์จะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ผ่านความยินยอมจากท่านโดยเด็ดขาด

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่ทางเว็บไซต์จัดให้กับลูกค้า รวมไปถึงการบริการทางการตลาดและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของเว็บไซต์และหน่วยงานในเครือ

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ ต้องเก็บรักษาและได้รับการดำเนินเรื่องในประเทศใดๆ ที่เว็บไซต์มีสาขา หรือหน่วยงานในเครือดำเนินการอยู่ ในการให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศได้ พร้อมกันนี้ ท่านยินยอมให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซตหรือลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้ ถ่ายทอด เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังบุคคลอื่นได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางเว็บไซต์ตกลงที่จะไม่นำข้อมูลส่วนตัว รวมถึงไม่เปิดเผยชื่อของท่านแก่คนทั่วไป หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นให้บุคคลอื่น

การเข้าถึงข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการขอเรียกดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เก็บรักษาไว้กับเว็บไซต์ได้ อีกทั้งท่านยังมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เก็บรักษาไว้กับเว็บไซต์ และสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้ โดยการแจ้งความจำนงกับทางเว็บไซต์

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและการปฏิเสธของท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการเก็บรักษาไว้กับเว็บไซต์จนกว่าท่านจะร้องขออย่างเป็นทางการ ให้เว็บไซต์ลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากฐานข้อมูลของเว็บไซต์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อได้ที่ อีเมล์  contact@faunglada.com