"5g"

5 สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงเมื่อ 5G เริ่มใช้จริง

หลายคนกำลังตื่นเต้นกับเทคโนโลยี 5G ที่กำลังใกล้เข้ามาทุกที ตอนนี้ประเทศจีนได้อนุมัติให้ 5G สามารถใช้ได้อย่างเป็นทางการแล้ว เหล่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ