5 เป้าหมายขับเคลื่อนไทยสู่ New Economy

วิกฤต Covid-19 ที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิต เศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลกเลยนะคะ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะประธานสภาดิจิทัล ก็ได้ออกมาแสดงแนวคิดในเรื่องนี้เช่นกัน โดยเชื่อว่าโลกของเราจะกลับมาสู่ภาวะปกติได้ในที่สุด และมั่นใจว่าโลกจะฟื้นตัวได้เร็ว ด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ทำให้โลกเป็นหนึ่งเดียว ประกอบกับวิกฤติ Covid-19 ที่เสริมให้ทุกคนใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลอย่างรวดเร็ว เกิดเป็น “New Normal” (ทำความรู้จักกับ New Normal ได้ที่บทความนี้ >> New Normal <<) และพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปนี้จะนำไปสู่ “New Economy” ที่เป็นเศรษฐกิจ 4.0 อย่างแท้จริง

ไทยจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ ตั้งเป้าหมาย

“นำประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีโลก!”

5 เป้าหมาย ขับเคลื่อนไทยสู่ “New Economy”

การจะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “New Economy” ที่กำลังจะมาถึง สภาดิจิทัลได้ตั้งเป้าหมายที่จะต้องเกิดขึ้นให้ได้ 5 เป้าหมายหลัก ดังนี้

1. ต้องสร้างตัวชี้วัดใหม่ให้ประเทศไทย

ต้องเปลี่ยนตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม มาสู่ตัวชี้วัดใหม่  เช่น ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) เดิมจะวัดจากจำนวนคอมพิวเตอร์หรือจำนวนโทรศัพท์มือถือต่อประชากร สร้างตัวชี้วัดใหม่เป็นตัวที่บอกถึงศักยภาพในการเข้าถึงเทคโนโลยีและดิจิทัล เช่น ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เป็นต้น เพราะองค์ความรู้ใหม่ ๆ ของล้วนมักจะมาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

การสร้างตัวชี้วัดใหม่ คือการสร้างมาตรฐานใหม่ ซึ่งจะสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กับสังคมไทย เป็นเรื่องดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้พร้อมรองรับอนาคต 4.0 ที่กำลังก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็ว

2. ต้องสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เปลี่ยนจากต่างฝ่ายต่างทำเป็นร่วมมือกัน เพราะต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ทุกฝ่ายร่วมมือกันได้ แม้บางมิติอาจจะต้องแข่งขันกันบ้างก็ตาม

3. Digital Manpower ต้องเร่งสร้างและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล 

สร้างและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลภายในประเทศ ด้วยการสร้างทักษะด้านดิจิทัลให้กับบัณฑิตจบใหม่ของไทย เพื่อให้มีทักษะใหม่ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง อาจจะต้องมีแรงจูงใจในเป้าหมายนี้

4. Digitalization เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องปรับ

ไม่ว่าภาคส่วนไหนก็ต้องปรับตัวให้ไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ในแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงสตาร์ทอัพ ต้องตื่นตัว และสำรวจตัวเอง ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร

5. ต้องสร้างประเทศไทยให้เป็น Hub ด้านการค้าการลงทุน 

โดยการวางยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็น Hub ระดับภูมิภาคเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก พิจารณาว่ามีอะไรเป็นเรื่องใหม่และเป็นโอกาส เช่น ไทยจะเป็น Hub ด้านสุขภาพได้หรือไม่? ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เราเราทะยานสู่เป้าหมายนี้ได้ คือ “เทคโนโลยีและดิจิทัล”

อีกหนึ่งปัจจัยคือเราจะต้องมีระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุน เช่น การดึงคนเก่งจากทั่วโลกมาช่วยให้เราเป็น Hub ด้านเทคโนโลยี , การส่งเสริมด้านวิจัยและพัฒนาหรือการมี Intelligent Center เพื่อดึงนักวิจัย หรือ Start up ด้านเทคโนโลยีเก่ง ๆ  รวมถึงผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้ามาในไทย และส่งเสริมให้ระดับมหาวิทยาลัยปรับตัวและผลลิตบุคลากรที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีมากขึ้น 

แสดงความเห็น