Conflict ชีวิต(รัก)ของ working woman

เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเล่นๆใน facebook ระหว่างทางกลับบ้าน และรถติดแหง่กอยู่ในใจกลางกรุงเทพ ทำงานลากร่างมาทั้งวัน
เอามารีไรต์ใหม่ในบล็อกจะได้เก็บไว้อ่าน